Naša ponuka

Cena fotografií sa u nás odvíja od ich spracovania, prièom zaruèujeme kvalitnú farebnú úpravu a doostrovanie, èo je pri amatérskych fotografiách nevyhnutné. Výhodou ateliérnych fotografií z h¾adiska ceny je, že neponúkame predražené balíky, ktoré nútia zákazníka zaplati aj za to, èo nepotrebuje, ale dávame možnos vybra si taký poèet záberov a fotografií aký mu vyhovuje.
stiahnu:
Cenník